OGÓLNE WARUNKIOGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY WIMARPLUS.PL

WIMARPLUS.PL ORAZ www.wimarplus.pl/sklep oraz www.wimarplus.pl/market to firma P.P.H.U WIMAR EKSPORT IMPORT MARIAN WIATR MOKRZESZÓW 33A, 58-160 ŚWIEBODZICE NIP 884-101-80-72

 1. INFORMACJE OGÓLNE

Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży WIMARPLUS.PL regulują zawieranie umów sprzedaży i innych umów powiązanych bezpośrednio z zawieraniem umów sprzedaży z WIMARPLUS.PL – w których WIMARPLUS.PL jest Sprzedawcą lub usługodawcą. Wyłączone jest obowiązywanie w stosunku do WIMARPLUS.PL jakichkolwiek  wzorców umownych Kupującego, na które WIMARPLUS.PL nie wyraziła uprzedniej zgody wprost w formie pisemnej pod rygorem nieważności

Następującym wyrażeniom użytym w tekście niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży zostały przypisane następujące znaczenia:

1.1        Ogólne Warunki Sprzedaży – (dalej OWS) niniejszy dokument określający prawa i obowiązki WIMARPLUS.PL

oraz Klientów związane z zawieraniem Umów:

1.1.1 za pośrednictwem Sklepu internetowego,

1.1.2 poprzez wymianę oświadczeń woli przez Strony za pośrednictwem poczty elektronicznej, pod warunkiem, że OWS zostanie udostępniony Klientowi przez Sprzedawcę w taki sposób przed zawarciem umowy, aby Klient mógł ten OWS przechowywać i odtwarzać w zwykłym toku czynności, np. poprzez przesłanie kopii OWS za pośrednictwem poczty elektronicznej.  

1.2 Sklep internetowy – to strona internetowa o adresie WWW.WIMARPLUS.PL/MARKET (dalej Sklep internetowy) prowadzona przez Sprzedawcę. Dostęp do Sklepu internetowego jest możliwy również za pośrednictwem Aplikacji mobilnej.

1.3 Sprzedawca: WIMARPLUS.PL czyli P.P.H.U WIMAR EKSPORT IMPORT MARIAN WIATR MOKRZESZÓW 33A, 58-160 ŚWIEBODZICE NIP 884-101-80-72

1.4 Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej. Osoba zawierająca umowę ze Sprzedawcą w imieniu osoby trzeciej, np. jako jej pracownik, oświadcza, że jest upoważniona do działania w imieniu tej osoby. WIMARPLUS.PL nie zawiera żadnych umów z podmiotami na które są nałożone jakiekolwiek sankcje krajowe, unijne lub międzynarodowe – obowiązujące na terytorium Polski. Podmiot, na który są nałożone sankcje, o których mowa w zdaniu poprzedzającym nie może zawrzeć umowy z WIMARPLUS.PL. Złożenie przez Klienta Zamówienia do WIMARPLUS.PL jest równoznaczne ze złożeniem przez Klienta oświadczenia, że Klient nie jest objętych jakimikolwiek sankcjami krajowymi, unijnymi lub międzynarodowymi – obowiązującymi na terytorium Polski.

1.5 Przedsiębiorca – Klient, zawierający Umowę ze Sprzedawcą bezpośrednio w związku z prowadzoną przez Klienta działalnością gospodarczą lub zawodową. Dla uniknięcia wątpliwości za Przedsiębiorcę uważa się w szczególności Klienta, który na etapie rejestracji Konta w Sklepie internetowym zaznaczył opcję Firma. W związku z założeniem Konta w Sklepie Przedsiębiorca uzyskuje status Konta WIMARPLUS.PL. Przyznanie ww. statusu ma wpływ na koszty dostawy oraz zakres i warunki korzystania z innych usług logistycznych dostępnych w Sklepie internetowym. O przyznaniu Statusu decyduje Sprzedawca w oparciu o przyjęte przez siebie kryteria.  W przypadku zawieszenia lub zakończenia prowadzenia działalności gospodarczej przez Przedsiębiorcę po przyznaniu mu przez Sprzedawcę Kredytu kupieckiego, Przedsiębiorca zobowiązany jest przed dokonaniem kolejnego zakupu poinformować Sprzedawcę o tym fakcie, w celu zmiany warunków płatności na dostępne wyłącznie dla Konsumentów.  

1.6 Konsument – osoba fizyczna dokonująca z Przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 22(1)Kodeksu cywilnego).

1.7 Przedsiębiorca quasi – Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej Umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o CEIDG.  

1.8 Użytkownik – podmiot korzystający ze Sklepu internetowego do czasu zalogowania się do Konta w Sklepie internetowym.

1.9       Cennik ogólny – ceny widoczne w Sklepie internetowym dla użytkownika niezalogowanego do Konta.

1.10 Cennik indywidualny – ceny przygotowane dla Przedsiębiorcy. Sprzedawca może podjąć decyzję o przygotowaniu dla danego Przedsiębiorcy cen w oparciu o analizę historii zakupów tego Klienta w Sklepie internetowym.

1.11 Konto – podstrona Sklepu internetowego, dostępna po dokonaniu przez Użytkownika rejestracji na stronie Sklepu internetowego. Po dokonaniu rejestracji, dostęp do Konta wymaga każdorazowo zalogowania się.

1.12 Formularz zamówienia (Koszyk) - elektroniczny formularz udostępniony w Sklepie internetowym, za pomocą którego Klient precyzuje warunki Umowy w celu złożenia Zamówienia, o którym mowa w ust. 1.13 pkt 1)  OWS.

1.13      Zamówienie - oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy, składane:

1)      za pośrednictwem Formularza Zamówienia w Sklepie internetowym,

2)      za pośrednictwem poczty elektronicznej w odpowiedzi na Ofertę Sprzedawcy złożoną za pośrednictwem poczty elektronicznej.

1.14          Informacje handlowe – informacje o Towarach lub Treściach cyfrowych wyświetlane w Sklepie internetowym lub przekazywane Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej, przed złożeniem Oferty. Informacje handlowe nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego lecz jedynie zaproszenie do rozpoczęcia negocjacji.

1.15          Oferta –  Oświadczenie Sprzedawcy wyrażające wolę zawarcia Umowy, określające istotne postanowienia tej Umowy. Ofertą jest:

1.15.1    treść oznaczona jako „Podsumowanie zamówienia”, wyświetlana Klientowi po dodaniu Towaru lub Treści cyfrowej do Koszyka i po zalogowaniu się do Konta.  

1.15.2    propozycja zawarcia Umowy oznaczona jako Oferta w treści wiadomości elektronicznej w tym w postaci dokumentu w formacie PDF dołączonego do ww. wiadomości elektronicznej oraz udostępnionego Klientowi w ramach Konta w Sklepie internetowym w zakładce Oferty - przygotowana przez Sprzedawcę w odpowiedzi na wysłanie przez Klienta Zapytania ofertowego z użyciem przycisku „Złóż zapytanie ofertowe” lub „Wyślij zapytanie” na stronie Sklepu internetowego.

1.15.3    propozycja zawarcia Umowy sprzedaży oznaczona jako Oferta zawarta w treści wiadomości elektronicznej w tym w treści dokumentu w formacie PDF dołączonego do ww. wiadomości elektronicznej, lub w treści dokumentu w formacie PDF oznaczonego jako oferta, udostępnionego Klientowi w ramach Konta w Sklepie internetowym w zakładce Oferty- przygotowana przez Sprzedawcę w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe Klienta złożone w inny sposób niż opisany w pkt.

1.15.2.

1.16      Zapytanie ofertowe:

1.16.1    funkcja dostępna na stronie Sklepu internetowego za pośrednictwem przycisku „Złóż zapytanie ofertowe” umożliwiająca skierowanie do Sprzedawcy prośby o przygotowanie Oferty.

1.16.2    zapytanie pochodzące od Klienta, dotyczące możliwości i warunków zakupu określonego towaru, skierowane do Sprzedawcy w dowolnej formie, w szczególności ustnie lub w postaci wiadomość wysłanej pośrednictwem poczty elektronicznej. 

1.16.3    Klauzule – zgody w formie tzw. „check-boxów” w ramach formularza dostępnego na stronie Sklepu internetowego na etapie rejestracji w Sklepie internetowym lub w Formularzu zamówienia , których zaznaczenie oznacza zgodę na treść niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży, Regulaminu Sklepu internetowego, Polityki prywatności Sklepu internetowego. Dodatkowo Klient może na etapie rejestracji w Sklepie internetowym wyrazić odrębnie zgodę na przesyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną w celu marketingu bezpośredniego lub kontakt telefoniczny w celu marketingu bezpośredniego.

1.17          Dni robocze: dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy, o których mowa w ustawie z dnia 18.01.1951 r. o dniach wolnych od pracy.

1.18          Aplikacja mobilna –program komputerowy pod nazwą „wimarplus.pl” umożliwiający korzystanie z niektórych funkcjonalności Sklepu internetowego za pośrednictwem urządzenia mobilnego.

1.19          Umowa sprzedaży: umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy z dnia 23.04.1964 r. - Kodeks cywilny, której przedmiotem jest Towar lub Towar z elementem cyfrowym. W przypadku Konsumentów, Umowa sprzedaży jest umową zawieraną pomiędzy Sprzedawcą i Kupującym na odległość w rozumieniu ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumentów. Na treść umowy składa się Zamówienie oraz OWS.

1.20          Umowa o dostarczenie Treści cyfrowej – umowa, której przedmiotem jest dostarczenie Treści cyfrowej, w rozumieniu ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta. W przypadku Konsumentów Umowa o dostarczenie treści cyfrowej jest umową zawieraną pomiędzy Sprzedawcą i Kupującym na odległość w rozumieniu ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta. Na treść umowy składa się zamówienie oraz OWS.

1.21          Umowa – Umowa sprzedaży lub Umowa o dostarczenie Treści cyfrowej.

1.22          API – interfejs oprogramowania Sprzedawcy umożliwiający przesyłanie danych od Klienta do Sprzedawcy zgodnie z dokumentacją API, w ramach usługi Udostępnianie bazy produktowej w rozumieniu Regulaminu Sklepu internetowego.

1.23          Kredyt kupiecki (Limit kredytowy) – określona indywidualnie przez Sprzedawcę dla danego Klienta będącego Przedsiębiorcą kwota zobowiązań z tytułu zakupu w Sklepie internetowym, za które Klient może zapłacić po dostarczeniu Towaru lub Treści cyfrowej, w odroczonym terminie płatności indywidualnie określonym przez Sprzedawcę dla danego Klienta.

1.24          Baza danych – baza danych, w rozumieniu ustawy z dnia 27.07.2001 r. o ochronie baz danych, której producentem jest Sprzedawca, w postaci pliku CSV, prezentująca w ujęciu zbiorczym dane dotyczące Towarów lub Treści cyfrowych znajdujących się w ofercie handlowej WIMARPLUS.PL udostępniana Klientom w ramach usługi Udostępniania danych produktowych.  

1.25          Dane - dane wchodzące w skład Bazy danych, tj. kategorie Towarów lub Treści cyfrowych, indeksy Towarów lub Treści cyfrowych nadane przez Sprzedawcę oraz producenta, kod EAN, nazwa Towaru lub Treści cyfrowej, stany magazynowe Sklepu internetowego, cena, parametry techniczne, zdjęcia.

1.26          Kod rabatowy – ciąg znaków, który umożliwia obniżenie ceny podczas zakupów w Sklepie internetowym o wartość kwotową przypisaną do kodu. Cena zakupu po zastosowaniu kodu nie może

być niższa niż 1,23 zł w tym podatek VAT. Kod rabatowy jest przyznawany klientom indywidualnie np. w ramach prowadzonych akcji promocyjnych. Można go wykorzystać w Formularzu zamówienia (Koszyku), a niewykorzystana wartość kodu w danej transakcji przepada. Kod rabatowy nie obniża ceny usług oferowanych w Sklepie internetowym, w tym usługi transportu, ceny usługi cięcia. Informacje o przyznanym Kodzie rabatowym, w tym jego wartości i okresie ważności znajdują się na Koncie klienta w Sklepie internetowym i w zakładce „Kody rabatowe” (w menu po lewej stronie).

1.27          Towar – rzecz ruchoma. Ilekroć w OWS jest mowa o Towarze należy przez to rozumieć również Towar z elementem cyfrowym, chyba, że w OWS zostało wyraźnie zaznaczone inaczej. Towar, który służy wyłącznie jako nośnik Treści cyfrowej traktuje się jako Treść cyfrową w zakresie uprawnień Konsumenta i Przedsiębiorcy quasi-Konsumenta z tytułu niezgodności świadczenia z umową. 

1.28          Towar z elementem cyfrowym - towar zawierający treść cyfrową lub usługę cyfrową lub z nimi połączony w taki sposób, że brak treści cyfrowej lub usługi cyfrowej uniemożliwiłby jego prawidłowe funkcjonowanie. 

1.29          Treść cyfrowa - dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej.

1.30          WIMARPLUS.PL – zakładka na stronie Sklepu internetowego, dostępna dla Klientów Przedsiębiorców, zawierająca informację o funkcjonalnościach i usługach dostępnych dla klientów biznesowych WIMARPLUS.PL

S.A. 

 1. ZAWIERANIE UMOWY Z UŻYCIEM FORMULARZA ZAMÓWIENIA

2.1 Połączenie ze stroną internetową  www.wimarplus.pl www.wimarplus.pl/sklep www.wimarplus.pl/market nie wiąże się dla Użytkownika z obowiązkiem ponoszenia jakichkolwiek opłat na rzecz Sprzedawcy.  

2.2        Do zawarcia Umowy za pośrednictwem Sklepu internetowego niezbędne jest:

2.2.1 założenie Konta i zalogowanie się do swojego Konta. W przypadku rozpoczęcia przez Użytkownika

procesu zakupowego bez wcześniejszej rejestracji, rejestracja musi zostać dokonana najpóźniej przed kliknięciem przez Użytkownika na przycisk „Dalej-podsumowanie zamówienia”,

2.2.2 prawidłowe, kompletne wypełnienie formularza zamówienia poprzez:

 1. a)      dokonanie wyboru rodzaju, ilości Towaru lub Treści cyfrowej, poprzez kliknięcie przycisku „Do koszyka” na stronie Sklepu internetowego,
 2. b)      dokonanie wyboru sposobu dostawy, sposobu płatności, terminu płatności (w przypadku Przedsiębiorcy, któremu został przyznany  Kredyt kupiecki), podanie miejsca dostarczenia Towaru lub Treści cyfrowej zapisanej na nośniku materialnym, poprzez kliknięcie odpowiedniego przycisku w Sklepie internetowym. W przypadku Umów zawieranych za pośrednictwem Aplikacji mobilnej Klient może dokonać płatności w ramach sposobów określonych w pkt. 5.4.6 oraz skorzystać wyłącznie ze sposobu dostawy – dostawa kurierem,
 3. c)      w przypadku posiadania przez Klienta Kodu rabatowego Klient może go użyć na etapie wyboru sposobu zapłaty.
 4. d)      podanie danych osobowych oznaczonych symbolem „*” jako obowiązkowe,

2.2.3 zaznaczenie pola typu „check-box” potwierdzającego zapoznanie się i akceptację Regulaminu, OWS oraz Polityki prywatności. Klient nie jest zobowiązany do akceptacji pozostałych Klauzul dostępnych na etapie zawierania Umowy,

2.2.4 zapoznanie się przez Klienta z ostatecznym brzmieniem treści wiążącej Sprzedawcę Oferty, wyświetlanej na stronie Sklepu internetowego po dokonaniu czynności określonych w pkt. 2.2.2-2.2.3 OWS oznaczonej jako „Podsumowanie zamówienia”,

2.2.5 potwierdzenie woli zawarcia Umowy na warunkach określonych w Ofercie poprzez kliknięcie przycisku „Złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

2.3              W celu umożliwienia Klientowi zapoznania się z ostatecznym brzmieniem Umowy, która zostanie zawarta z Klientem po kliknięciu przezeń na przycisk „Złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty”, w szczególności w celu umożliwienia Klientowi wykrycia i skorygowania ewentualnych błędów we wprowadzonych przez Klienta danych, w tym wprowadzenia zmian w zakresie danych, o których mowa w pkt. 2.2.2 OWS, Klient powinien kliknąć na przycisk – „Dalej – Podsumowanie Zamówienia”. Oferta wyświetlana na etapie „Podsumowania zamówienia” przestaje wiązać WIMARPLUS.PL z chwilą zamknięcia przez Klienta strony internetowej Sklepu internetowego lub wyłączenia Aplikacji mobilnej, bez kliknięcia na przycisk „Złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty” lub z chwilą wprowadzenia przez Klienta zmian w treści Oferty zgodnie z pkt. 2.4 OWS.

2.4              Do chwili kliknięcia przez Klienta przycisku „Złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty” na etapie „Podsumowania zamówienia”, Klient może w każdej chwili zmienić wcześniej dokonany wybór w zakresie określonym w pkt. 2.2.2 OWS poprzez odznaczenie wcześniej zaznaczonej opcji wyboru lub przerwać proces zawarcia Umowy i zrezygnować z zakupu.

2.5              Kliknięcie przycisku „Złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty” oznacza:  

2.5.1        potwierdzenie przez Klienta prawidłowości danych Klienta,

2.5.2        potwierdzenie przez Klienta otrzymania Oferty i jednoczesne jej przyjęcie skutkujące zawarciem przez Klienta z WIMARPLUS.PL skutecznej prawnie Umowy na warunkach określonych w Ofercie wyświetlanej na stronie Sklepu internetowego na etapie „Podsumowanie zamówienia” oraz na warunkach określonych w OWS.

2.6 Z chwilą kliknięcia przez Klienta na przycisk „Złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty” do Klienta jest wysyłana wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres podany przez Klienta podczas rejestracji Konta, z potwierdzeniem wszystkich warunków zawartej Umowy oraz dodatkowo, w przypadku wyboru opcji płatności „Przedpłata na konto”, z informacją o numerze konta bankowego, na który należy wpłacić cenę oraz z informacją o terminie płatności. W przypadku Konsumentów do ww. wiadomości dołączany jest również dokument OWS. Niezależnie od powyższego, warunki Umowy zaakceptowane przez Klienta, są dostępne dla Klienta w zakładce „Historia zamówień” z możliwością samodzielnego wydruku przez Klienta. W celu zabezpieczenia na własne potrzeby treści OWS w wersji obowiązującej w chwili zawierania Umowy, WIMARPLUS.PL. sugeruje Klientom nie będącym Konsumentami skopiowanie treści OWS i zapisanie jej na dysku komputera Klienta.  

 1. ZAWIERANIE UMOWY W TRYBIE AKCEPTACJI OFERTY

3.1 W przypadku otrzymania przez Klienta Oferty, o której mowa w pkt. 1.15.2 - 1.15.3 OWS, do zawarcia Umowy może dojść w wyniku:

3.1.1 zaakceptowania Oferty udostępnionej Klientowi w ramach Konta w Sklepie internetowym w zakładce Oferty  - poprzez kliknięcie na przycisk “Zaakceptuj ofertę” lub

3.1.2 złożenia Zamówienia przez Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej. W przypadku Konsumentów wymagane jest zawarcie w treści wiadomości elektronicznej zawierającej  Zamówienie, klauzuli „Składam zamówienie z obowiązkiem zapłaty” lub innej równoznacznej.  

3.2 W przypadku otrzymania przez Klienta Oferty za pośrednictwem poczty elektronicznej, w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe skierowane do Sprzedawcy, do zawarcia Umowy sprzedaży dochodzi w chwili otrzymania przez Sprzedawcę wiadomości elektronicznej wysłanej przez Klienta, z której treści wynika jednoznaczna wola zawarcia Umowy sprzedaży na warunkach określonych w Ofercie. Oferta złożona przez Sprzedawcę może być zaakceptowana tylko bez zastrzeżeń. W przypadku wprowadzenia przez Klienta zmian do treści Oferty przedstawionej przez Sprzedawcę, ww. zmiany obowiązują wyłącznie pod warunkiem ich zaakceptowania przez Sprzedawcę, za pośrednictwem poczty elektronicznej, w

tym poprzez złożenie przez Sprzedawcę nowej Oferty obejmującej zmiany wprowadzone przez Kupującego. Wyłącza się obowiązywanie art. 681, art. 682 oraz art. 69 ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny. 

3.3 W przypadku gdy zawarcie Umowy sprzedaży wymaga spełnienia przez Klienta określonych wymogów formalnych przewidzianych w przepisach prawa, zakup takiego Towaru jest możliwy wyłącznie z zachowaniem trybu opisanego w ust. 3.1. OWS. Sprzedawca w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe przesyła do Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej informacje o istnieniu określonych wymogów prawnych związanych ze sprzedażą danego Towaru, żądając od Klienta przekazania określonych informacji lub złożenia określonych oświadczeń w celu weryfikacji przez Sprzedawcę spełnienia ww. wymogów prawnych. W przypadku udokumentowania przez Klienta faktu spełnienia ww. wymogów prawnych, Sprzedawca może złożyć Klientowi Ofertę.  

3.4  W przypadku Umów sprzedaży zawartych z Przedsiębiorcą, Sprzedawca, w sytuacji gdy pomiędzy datą zawarcia Umowy sprzedaży i datą dostarczenia towaru Klient przestanie spełniać którykolwiek z wymogów prawnych, o których mowa w ust. 3.3 OWS. ma prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży, na podstawie art. 395 ustawy z dnia 23.04.1964 r. – Kodeks cywilny w terminie 160 dni od dnia zawarcia Umowy sprzedaży. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży jest składane w formie pisemnej – na adres miejsca prowadzenia działalności/adres siedziby Przedsiębiorcy lub w formie dokumentowej, za pośrednictwem poczty elektronicznej – na adres poczty elektronicznej użyty do założenia Konta w Sklepie internetowym lub na adres poczty elektronicznej z którego Klient złożył Zamówienie.

 1. ZAWIERANIE UMOWY Z WYKORZYSTANIEM PRZESYŁU DANYCH W RAMACH USŁUGI UDOSTĘPNIANIA DANYCH PRODUKTOWYCH

4.1 Zawarcie Umowy w sposób opisany w niniejszym ustępie jest możliwe w ramach usługi Udostępnianie bazy produktowej, w przypadku dokonania przez Klienta będącego Przedsiębiorcą integracji z API Sprzedawcy zapewniającej dwukierunkową wymianę danych między infrastrukturą informatyczną Sprzedawcy i Klienta, zgodnie z dokumentacją API.

4.2 Z zastrzeżeniem ust. 4.3, Umowa jest zawarta na warunkach określonych w Cenniku indywidualnym, zgodnie z warunkami dostawy określonymi w zakładce Sklepu internetowego - „Warunki i koszty dostawy”.

4.3 Cena oraz stany magazynowe Sklepu internetowego w ramach Danych udostępnianych za pośrednictwem API w ujęciu zbiorczym w pliku CSV nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i stanowią jedynie zaproszenie do rozpoczęcia negocjacji. Cena oraz informacja o ilości konkretnego Towaru lub Treści cyfrowej udostępniona za pośrednictwem API, w odpowiedzi na zapytanie Klienta o dane dotyczące tego konkretnego Towaru lub Treści cyfrowej, skierowane do Bazy danych za pośrednictwem API, stanowi ofertę w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Oferta jest ważna przez okres 10 minut od chwili przesłania przez Sprzedawcę odpowiedzi na zapytanie o dane dotyczące konkretnego Towaru lub Treści cyfrowej, wysłane przez Klienta do Bazy danych.

4.4 W przypadku zakupu kabli lub przewodów do Umowy sprzedaży znajdują zastosowanie warunki dotyczące cięcia kabli i przewodów określone w zakładce Sklepu internetowego – „Warunki i koszty dostawy”.

 1. CENA ORAZ SPOSOBY ZAPŁATY

5.1 Ceny w Sklepie internetowym są podawane w polskich złotych (PLN) z uwzględnieniem podatku od towarów i usług. Ceny prezentowane w Sklepie internetowym nie zawierają kosztu transportu do miejsca wskazanego przez Klienta. Koszt transportu uzależniony jest od wybranej przez Klienta opcji dostawy, na etapie uzupełniania Formularza zamówienia. W przypadku zakupu kabli lub przewodów

może być doliczony koszt usługi cięcia, w wysokości określonej w Formularzu zamówienia. Koszt transportu nie jest doliczany w przypadku, gdy łączna wartość zamawianych Towarów lub Treści cyfrowych objętych danym zamówieniem przekracza wartość minimalną wskazaną w zakładce Warunki i koszty dostawy. Koszt usługi cięcia nie jest doliczany w przypadku, gdy wartość zamawianego kabla lub przewodu przekracza minimalną wartość wskazaną w zakładce Warunki i koszty dostawy.

5.2 Cena prezentowana w Sklepie internetowym przed dodaniem Towaru lub Treści cyfrowej do Koszyka ma jedynie charakter zaproszenia do rozpoczęcia negocjacji i może się różnić od ceny po dodaniu Towaru lub Treści cyfrowej do Koszyka. Wpływ na różnicę w cenie mają każdorazowo następujące okoliczności: ilość Towarów lub Treści cyfrowych, wartość zamówienia, sposób płatności, aktualne promocje.

5.3 W przypadku Oferty złożonej za pośrednictwem poczty elektronicznej ceny Towarów lub Treści cyfrowych zapisanych na nośniku materialnym nie zawierają kosztu transportu do miejsca wskazanego przez Klienta oraz kosztów usługi cięcia, chyba, że co innego wynika z treści Oferty.

5.4        Sprzedawca umożliwia następujące sposoby zapłaty ceny:

5.4.1 Przedpłata na konto - przelewem na konto bankowe wskazane w potwierdzeniu zamówienia przesłanym Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej zgodnie z procedurą opisaną w pkt 2.6 OWS.

5.4.2 Raty, której przedmiotem jest pozyskanie przez Klienta od firmy finansowania danego zakupu w Sklepie internetowym. Ten sposób zapłaty jest dostępny tylko dla Przedsiębiorców.

5.4.3 Kartą płatniczą online – płatność kartą płatniczą lub kredytową za pośrednictwem dostawcy usług płatniczych. Więcej informacji dotyczących dostawcy usług płatniczych znajdą Państwo w zakładce “Jak kupować - Płatności”.

5.4.4 Szybki przelew - płatność za pośrednictwem dostawcy usług płatniczych. Więcej informacji dotyczących dostawcy usług płatniczych znajdą Państwo w zakładce “Jak kupować - Płatności”.

5.4.5 Płatność przy odbiorze – płatność gotówką lub kartą płatniczą kurierowi przy odbiorze. Wybór tej formy płatności wiąże się z dodatkową opłatą w wysokości podanej na etapie dokonywania wyboru. Możliwość zapłaty kartą płatniczą jest uzależniona od dostępności tej formy zapłaty u danego kuriera. Możliwość dokonania płatności przy odbiorze jest wyłączona w przypadku dostawy do paczkomatu Towaru lub Treści cyfrowej zapisanej na nośniku materialnym.

5.4.6 W przypadku Umów sprzedaży zawieranych za pośrednictwem Aplikacji lub strony mobilnej Klient ma do dyspozycji następujące sposoby płatności:

 1. a)      Przedpłata na konto - przelewem na konto bankowe wskazane w potwierdzeniu zamówienia przesłanym za pośrednictwem poczty elektronicznej zgodnie z procedurą opisaną w pkt 2.6 OWS.
 2. b)      Szybki przelew - płatność za pośrednictwem dostawcy usług płatniczych. Więcej informacji dotyczących dostawcy usług płatniczych znajdą Państwo w zakładce “Jak kupować - Płatności”.
 3. c)      Płatność przy odbiorze – płatność gotówką lub kartą płatniczą kurierowi przy odbiorze. Wybór tej formy płatności wiąże się z dodatkową opłatą w wysokości podanej na etapie dokonywania wyboru. Możliwość zapłaty kartą płatniczą jest uzależniona od dostępności tej formy zapłaty u danego kuriera. 

5.5              W przypadku zapłaty kartą płatniczą lub kredytową rachunek Klienta w banku, który wydał kartę zostaje obciążony należnością w chwili zaksięgowania środków.

5.6              WIMARPLUS.PL nie przechowuje danych karty płatniczej lub kredytowej za pośrednictwem, której Klient dokonuje płatności. Płatności kartami są autoryzowane przez dostawcę usług płatniczych.

5.7              Klient uiszcza cenę:  

5.7.1        przed wysłaniem Towaru lub Treści cyfrowej – z wykorzystaniem jednej z form płatności opisanych w pkt 5.4.1 - 5.4.4 lub 5.4.6 lit a) -b) OWS,

5.7.2        w momencie odbioru Towaru lub Treści cyfrowej zapisanej na nośniku materialnym - gotówką lub kartą płatniczą,

5.7.3        w przypadku przyznania Klientowi Kredytu kupieckiego – po dostawie Towaru lub Treści cyfrowej:

 1. a)      przelewem bankowym na rachunek wskazany w potwierdzeniu zamówienia przesłanym za pośrednictwem poczty elektronicznej zgodnie z procedurą opisaną w pkt 2.6 OWS,  
 2. b)      Kartą płatniczą online – płatność kartą płatniczą lub kredytową za pośrednictwem dostawcy usług płatniczych. Więcej informacji dotyczących dostawcy usług płatniczych znajdą Państwo w zakładce

“Jak kupować – Płatności”,

 1. c)      za pośrednictwem podmiotu udzielającego finansowania Klientowi.  Więcej informacji dotyczących dostawcy ww. usługi finansowej znajdą Państwo w zakładce “Jak kupować”.

5.8              W przypadku wyboru opcji płatności „Przedpłata na konto” lub „Szybki przelew”” lub „Karta płatnicza online” termin płatności wynosi 7 dni od dnia zawarcia Umowy. 

5.9              W przypadku wyboru formy płatności „Płatność przy odbiorze” cenę wraz z opłatą za ten sposób płatności Klient wpłaca kurierowi przy wydaniu Klientowi Towaru lub Treści cyfrowej zapisanej na nośniku materialnym. 

5.10          W przypadku przyznania Klientowi Kredytu kupieckiego, termin zapłaty dla płatności dokonywanych w tym trybie, jest ustalony z Klientem indywidualnie. Informacja o uzgodnionym z Klientem terminie płatności jest dostępna dla Klienta w zakładce Moje konto/Dokumenty /Warunki finansowe, po zalogowaniu do Konta lub w treści Oferty. W przypadku płatności w odroczonym terminie w ramach przyznanego Kredytu kupieckiego, termin zapłaty biegnie od dnia wystawienia faktury. W przypadku wyboru opcji płatności Raty i nie uzyskania przez Klienta finansowania zakupu od firmy ratalnej, termin na dokonanie zapłaty wynosi 7 dni od dnia zawarcia Umowy. 

5.11          W przypadku, gdy po wystawieniu faktury z odroczonym terminem płatności (za którą nie ma zapłaty) Klient zwraca Towar lub Treść cyfrową lub zmianie ulega cena, co skutkuje wystawieniem faktury korygującej, to ww. faktura korygująca jest w pierwszej kolejności automatycznie przypisywana do faktury do której została wystawiona i w efekcie należność za fakturę pozostająca do zapłaty pomniejszana jest o wartość korekty. Klient nie może żądać rozliczenia kwoty wynikającej z wystawionej faktury korygującej do faktury jeszcze nie zapłaconej z inną niezapłaconą fakturą wystawioną przez Sprzedawcę.  

5.12          W przypadku, gdy faktura korygująca jest wystawiona do faktury już zapłaconej, wierzytelność wynikająca z tej faktury korygującej pozostaje na saldzie do rozliczenia, poprzez zwrot na konto lub zaliczenie na poczet ceny za przyszłe zakupy Klienta.

5.13          W przypadku gdy Klient nie zapłaci ceny w terminie 7 dni, w przypadkach, o których mowa w pkt. 5.8, 5.9 lub 5.10, Sprzedawca, działając na podstawie art. 492 ustawy z dnia 23.04.1964 r. – Kodeks cywilny, ma prawo odstąpienia od takiej Umowy sprzedaży. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży jest składane w formie pisemnej – na adres miejsca prowadzenia działalności/adres siedziby Przedsiębiorcy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej – na adres poczty elektronicznej użyty do założenia Konta w Sklepie internetowym lub na adres poczty elektronicznej z którego Klient złożył Zamówienie.  

 1. WARUNKI DOSTARCZENIA TOWARÓW I TREŚCI CYFROWYCH

6.1              W przypadku Umowy sprzedaży:

6.1.1        zawartej za pośrednictwem Sklepu internetowego miejscem spełnienia świadczenia jest miejsce, do którego Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Towar lub Treść cyfrową zapisaną na nośniku materialnym, określone przez Klienta na etapie składania Zamówienia, położone wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, 

6.1.2        zawartej w trybie, o którym mowa w ust. 3 OWS, miejscem spełnienia świadczenia jest miejsce do którego Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Towar lub Treść cyfrową zapisaną na nośniku materialnym, określone przez Klienta w zapytaniu ofertowym i zaakceptowane przez Sprzedawcę poprzez złożenie Oferty.

W przypadku wyboru przez Klienta dostarczenia do paczkomatu Towaru lub Treści cyfrowej zapisanej na nośniku materialnym, miejscem spełniania świadczenia jest paczkomat wskazany przez Klienta. 

6.2              Kupione Towary lub Treści cyfrowe zapisane na nośniku materialnym będą dostarczone do miejsca spełnienia świadczenia, o którym mowa w ust. 6.1 za pośrednictwem podmiotów świadczących usługi przewozowe lub specjalistycznym transportem samochodowym, przesyłką kurierską lub do wskazanego przez Klienta paczkomatu. W przypadku Umów zawieranych za pośrednictwem Aplikacji mobilnej Klient może skorzystać wyłącznie ze sposobu dostawy – dostawa kurierem.

6.3              Sprzedawca jest zobowiązany wydać Towar Konsumentowi nie później niż 30 dni od dnia zawarcia Umowy sprzedaży.

6.4              Korzyści i ciężary związane z zakupionym Towarem lub Treścią cyfrową oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia przechodzi na Klienta z chwilą ich wydania w miejscu spełnienia świadczenia.

 1. POZOSTAŁE WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW

7.1              W przypadku Umów zawieranych z Przedsiębiorcą WIMARPLUS.PL wyłącza swoją odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu opóźnienia oraz zwłoki w dostarczeniu Towaru lub Treści cyfrowej. 

7.2              W przypadku Umów zawieranych z Przedsiębiorcą WIMARPLUS.PL wyłącza swoją odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu utraconych korzyści.

7.3              W przypadku Umów zawieranych z Przedsiębiorcą, Sprzedawca ma prawo, na podstawie art. 395 ustawy z dnia 23.04.1964 r. – Kodeks cywilny, odstąpić od każdej Umowy, w terminie 160 dni od dnia zawarcia Umowy, w szczególności w przypadku braku możliwości wykonania Umowy z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy, np. niedoborów towarów na rynku. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy jest składane w formie pisemnej – na adres miejsca prowadzenia działalności/adres siedziby Przedsiębiorcy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej – na adres poczty elektronicznej użyty do założenia Konta w Sklepie internetowym lub na adres poczty elektronicznej z którego Klient złożył Zamówienie.

7.4              Umowa jest zawierana w języku polskim.

7.5              Umowa jest zawierana zgodnie z prawem polskim.

7.6              Długości są mierzone metrówką mogą być różnice w wymiarach odstępujące od tych opisanych na stronie ze względu na różne rodzaje materiału zastosowanego w produkcji.

7.7              Koszty odebrania Towaru lub Treści cyfrowej zapisanej na nośniku materialnym, w tym koszty rozładunku ze środka transportu ponosi Klient.

7.8              Postanowienia, o których mowa w ust. 7.1 – 7.3 nie dotyczą Przedsiębiorcy – quasi Konsumenta. 

 1. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY – ZASADY OKREŚLONE W NINIEJSZYM USTĘPIE  DOTYCZĄ WYŁĄCZNIE PRZEDSIĘBIORCY, KTÓRY NIE DOKONUJE ZAKUPU W CHARAKTERZE PRZEDSIĘBIORCY QUASI - KONSUMENTA.

8.1              Sprzedawca, na podstawie jednostronnej decyzji może przyznać Klientowi prawo odstąpienia bez podawania przyczyn od Umowy sprzedaży Towaru. O przyznaniu ww. uprawnienia Klient  jest informowany za pośrednictwem Konta w Sklepie internetowym, w zakładce „Reklamacje i zwroty”, poprzez udostępnienie interaktywnego formularza zwrotu. 

8.2              Prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży nie dotyczy:

8.2.1        Towarów posiadających w Sklepie internetowym ikonę „outlet” lub „brak zwrotu”,

8.2.2        Towarów, których zakup nie jest możliwy przez dodanie ich do Koszyka w Sklepie internetowym lecz jedynie w skutek otrzymania od Sprzedawcy odrębnej Oferty w odpowiedzi na przesłanie przez Klienta Zapytania ofertowego,

8.2.3        elementy na specjalne zamówienie,

8.2.4        materiały na specjalne zamówienie,

8.2.5        Towarów objętych promocją lub stanowiących nagrodę w ramach promocji, w stosunku do których prawo odstąpienia od umowy zostanie  wyłączone przez Sprzedawcę w opisie warunków danej promocji, 

8.2.6        Towarów w jakikolwiek sposób używanych, towarów uszkodzonych lub zabrudzonych lub których opakowanie jest uszkodzone lub zabrudzone.

8.3              Zwrot Towaru odbywa się na koszt  Klienta. 

8.4              Zwrot Towaru odbywa się z zastosowaniem następującej procedury:

8.4.1        Klient, za pośrednictwem elektronicznego formularza zwrotów dostępnego na stronie Sklepu internetowego w zakładce „Reklamacje i zwroty”, zleca Sprzedawcy wykonanie za wynagrodzeniem usługi organizacji transportu zwracanego Towaru i przyjęcia zwracanego Towaru,

8.4.2        zlecenie, o którym mowa w ust. 8.4.1 musi być złożone w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury dotyczącej zwracanego Towaru, chyba, że z odrębnych warunków przyznanych przez Sprzedawcę Przedsiębiorcy wynika dłuższy termin.  

8.4.3        zwracany Towar nie może przekraczać maksymalnych wymiarów: długość - 160 cm, szerokość - 160 cm, wysokość - 160 cm oraz waga do 100kg

8.5              Złożenie zlecenia usługi organizacji transportu zwracanego Towaru i przyjęcia zwracanego Towaru za pośrednictwem elektronicznego formularza zwrotu przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 8.4.2, jest równoznaczne ze złożeniem przez Klienta oświadczenia woli o odstąpieniu od Umowy sprzedaży.

8.6              Wysokość wynagrodzenia za wykonanie usługi organizacji zwrotu Towaru i przyjęcia zwracanego Towaru jest każdorazowo określona na etapie wypełniania elektronicznego formularza zwrotu.

8.7              Zwrot środków pieniężnych za zwrócone Towary może nastąpić poprzez potrącenie z wzajemnymi wierzytelnościami Sprzedawcy wobec Klienta.

8.8              Termin i sposób zapłaty wynagrodzenia za wykonanie usługi organizacji transportu zwracanego Towaru i przyjęcia zwracanego Towaru są takie same jak w przypadku zakupu Towaru, którego dotyczy zwrot.

8.9              W przypadku, gdy Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy po terminie, o którym mowa w ust.

8.4.2. lub zwracany towar jest Towarem, o którym mowa w ust. 8.2, Klient jest zobowiązany odebrać Towar przesłany do Sprzedawcy w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania od Sprzedawcy. Po bezskutecznym upływie terminu do odebrania ww. Towaru Sprzedawca ma prawo zutylizować taki Towar, bez prawa żądania przez Klienta odszkodowania od Sprzedawcy z tego tytułu.

 1. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY –   ZASADY OKREŚLONE W NINIEJSZYM USTĘPIE DOTYCZĄ WYŁĄCZNIE KONSUMENTÓW ORAZ PRZEDSIĘBIORCÓW QUASI – KONSUMENTÓW.

9.1              Klient ma prawo odstąpić od Umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny, z zastrzeżeniem odrębnych zasad obowiązujących w przypadku zwrotu bębnów, określonych w ust. 10.  W przypadku Umowy o dostarczenie Treści cyfrowej zapisanej na nośniku materialnym, Konsumentowi i Przedsiębiorcy quasi-Konsumentowi przysługują uprawnienia do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyn, na takich samych zasadach jak w przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży.

9.2              Termin do odstąpienia od Umowy wygasa:

9.2.1        po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie Towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta  weszła w posiadanie Towaru, 

9.2.2        a w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu Towarów, które dostarczane są osobno - po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniego z Towarów lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniego z Towarów, 

9.2.3        a w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności Towarów dostarczanych partiami lub w częściach - po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej partii lub części,

9.2.4        a w przypadku innych umów – po upływie 14 dni od dnia zawarcia Umowy, z zastrzeżeniem odrębnych zasad obowiązujących w przypadku zwrotu bębnów, określonych  w ust. 10.

9.3              Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, Klient powinien poinformować P.P.H.U WIMAR EKSPORT IMPORT MARIAN WIATR MOKRZESZÓW 33A,58-160 ŚWIEBODZICE zamowienia@wimarplus.pl, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, na przykład pismem wysłanym pocztą, pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem elektronicznego formularza zwrotów dostępnego za pośrednictwem Konta w Sklepie internetowym, w zakładce „Reklamacje i zwroty”. Jeżeli Klient skorzysta z możliwości złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy za pośrednictwem elektronicznego formularza zwrotów dostępnego za pośrednictwem Konta w Sklepie internetowym, w zakładce „Reklamacje i zwroty”, Sprzedawca prześle mu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od Umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

9.4              Przesyłając oświadczenie o odstąpieniu od Umowy pocztą, lub pocztą elektroniczną Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od Umowy, którego treść znajduje się w ust. 9.8 oraz w zakładce „Reklamacje i zwroty” na stronie Sklepu internetowego, jednak nie jest to obowiązkowe. Jeśli Klient zamierza odstąpić od Umowy zawartej w charakterze Przedsiębiorcy quasi – Konsumenta, nie korzystając ze wzoru ww. formularza odstąpienia od Umowy, powinien poinformować Sprzedawcę o tym, że odstępuje od Umowy jako Przedsiębiorca quasi – Konsument w treści oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. 

9.5              Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy, wystarczy wysłać oświadczenie o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, np. pocztą, faksem, pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem elektronicznego formularza zwrotów dostępnego za pośrednictwem Konta w Sklepie internetowym, w zakładce „Reklamacje i zwroty”.  

9.6              Skutki odstąpienia od Umowy:

9.6.1        W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

9.6.2        W przypadku, gdy Sprzedawca nie zaproponował Klientowi, że sam odbierze od niego Towar, Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

9.6.3        Klient powinien odesłać lub przekazać Sprzedawcy Towar niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o odstąpieniu od Umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient  odeśle Towar przed upływem terminu 14 dni. Zwrot Towaru powinien nastąpić na adres: P.P.H.U WIMAR EKSPORT IMPORT MARIAN WIATR MOKRZESZÓW 33A, 58-160 ŚWIEBODZICE

9.6.4        Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru. Wysokość tych kosztów jeśli Towar ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłana pocztą szacowana jest maksymalnie na kwotę 662,65 zł (w tym podatek VAT). Więcej informacji na temat kosztów zwrotu Towaru w przypadku, gdy ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłana pocztą można znaleźć w zakładce „Reklamacje i zwroty” na stronie Sklepu internetowego.

9.6.5        W przypadku złożenia przez Przedsiębiorcę Quasi-Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od Umowy za pośrednictwem elektronicznego formularza zwrotów dostępnego za pośrednictwem Konta w Sklepie internetowym, zwrot Towaru, odbywa się na koszt WIMARPLUS.PL.

9.6.6        Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

9.7              Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Klientowi w przypadkach wskazanych w art. 38 ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta, w szczególności w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb lub w przypadku gdy przedmiotem świadczenia są programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

9.8              Formularz znajduje się w zakładce : "Formularze" w menu na stronie głównej lub tutaj

Wzór formularza odstąpienia od Umowy:

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA ORAZ PRZEDSIĘBIORCĘ QUASI - KONSUMENTA

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od mowy sprzedaży Towaru)

Adresat: P.P.H.U WIMAR EKSPORT IMPORT MARIAN WIATR, MOKRZESZÓW 33A, 58-160 ŚWIEBODZICE, adres e-mail: zamowienia@wimarplus.pl

Ja/My(*) ………………..………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………….………………..…

niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy następujących Towarów:...........................................................................

Zakup Towaru lub Treści cyfrowej której dotyczy odstąpienie od  umowy był związany z moją/naszą  działalnością TAK: ¨¨              NIE: ¨¨* gospodarczą, ale nie ma dla mnie/nas charakteru zawodowego.

                                                                                                            *Jeśli dokonałeś zakupu jako Przedsiębiorca, proszę zaznaczyć właściwą opcję.

…………………….……….……………………………………………………………………………..….…………………………………………………………………………………..…………...

Data odbioru: ……………………………………………………………………….……….…………………………………….…………………..……………………………………….…….. Imię i nazwisko  ………………………………………………….…...………………………………………………………………………………………..………...

Adres  ……………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………..………

Podpis  (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) ………………………………………………………………….…………..

Data: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………..

 
 1. ZWROT ŁAWEK SERYJNYCH NIE INDYWIDUALNYCH.

10.1          Klienci mają prawo zwrócić Sprzedawcy ławkę, pod warunkiem, że zwrot nastąpi w terminie do:

10.1.1    14 dni w przypadku Konsumentów,

10.1.2    14 dni w przypadku Przedsiębiorców quasi – Konsumentów oraz Przedsiębiorców od dnia wystawienia przez Sprzedawcę faktury VAT dokumentującej sprzedaż.  

10.2          O zachowaniu terminu, o którym mowa w ust. 10.1. decyduje data nadania przesyłki ze zwracanym bębnem lub data przesłania wniosku o zwrot - w przypadku zgłoszenia chęci zwrotu bębna za pośrednictwem elektronicznego formularza zwrotów dostępnego na stronie Sklepu internetowego w zakładce „Reklamacje i zwroty”

10.3          W przypadku zwrotu ławki przez Przedsiębiorcę oraz Przedsiębiorcę Quasi-Konsumenta zwrot odbywa się na koszt Sprzedawcy, pod warunkiem, że:

10.3.1    Klient zamówi kuriera po odbiór ławki za pośrednictwem elektronicznego formularza zwrotów dostępnego na stronie Sklepu internetowego w zakładce „Reklamacje i zwroty” oraz

10.3.2    ławka jest w rozmiarze nie większym niż 16, tj. o wymiarach maksymalnych: długość - 160 cm, szerokość - 160 cm, wysokość - 160 cm oraz waga do 100 kg.

10.4          W przypadku zwrotu bębna przez Konsumenta zwrot odbywa się na jego koszt. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez Przedsiębiorcę Quasi-Konsumenta w inny sposób niż opisany w ust. 10.3.1, zwrot odbywa się na jego koszt. 

10.5          WIMARPLUS.PL wystawia fakturę korygującą, pomniejszającą fakturę o 100 % ceny zwracanego towaru.

10.6          Sprzedawca nie przyjmuje:

10.6.1    towarów zwracanych po upływie:

10.6.1.1          14 dni w przypadku Konsumentów,

10.6.1.2          14 dni w przypadku Przedsiębiorców quasi – Konsumentów oraz Przedsiębiorców  od dnia wystawienia faktury VAT dokumentującej sprzedaż danego towaru (decyduje data nadania przesyłki – w przypadku wysłania towaru pocztą lub za pośrednictwem kuriera, data przesłania wniosku o zwrot - w przypadku zgłoszenia chęci zwrotu bębna za pośrednictwem elektronicznego formularza zwrotów dostępnego na stronie Sklepu internetowego w zakładce „Reklamacje i zwroty”, a w pozostałych przypadkach – data zwrotu towaru Sprzedawcy w Magazynie w Mokrzeszów 33a

10.6.2    towarów zwracanych przez Przedsiębiorców nie dokonujących zakupu w charakterze Przedsiębiorców quasi - Konsumentów, nie spełniających kryterium przydatności do użytku, tj. towarów posiadających uszkodzenia, w szczególności w postaci porysowania, innego uszkodzenia,

10.6.3    towarów nie zakupionych od Sprzedawcy,

10.6.4    towarów jednorazowych;

10.7          Towary należy odsyłać na adres: P.P.H.U WIMAR EKSPORT IMPORT MARIAN MOKRZESZÓW 33A 58-160 ŚWIEBODZICE zamowienia@wimarplus.pl. 

10.8          W przypadku przesłania do Sprzedawcy przez Przedsiębiorcę nie dokonującego zakupu w charakterze Przedsiębiorcy quasi - Konsumenta  TOWARU, w sytuacji, o której mowa w ust. 10.6 towar taki zostanie pozostawiony do dyspozycji ww. Przedsiębiorcy na terenie P.P.H.U  WIMAR MOKRZESZÓW 33A, 58-160 ŚWIEBODZICE po uprzednim wezwaniu ww. Przedsiębiorcy do odbioru bębna w terminie 7 dni roboczych od dnia doręczenia wezwania. Po upływie ww. terminu bęben zostanie zutylizowany bez prawa żądania przez ww. Przedsiębiorcę odszkodowania od Sprzedawcy z tego tytułu.

10.9          W celu ułatwienia i przyspieszenia procedury rozliczenia zwrotu bębna, Sprzedawca sugeruje, aby Klient każdorazowo przytwierdził do zwracanego bębna kopertę z oświadczeniem o odstąpieniu od Umowy sprzedaży towaru.

10.10      Sprzedawca ma prawo do wstrzymania przyjmowania zwrotu towaru od Przedsiębiorcy nie dokonującego zakupu w charakterze Przedsiębiorcy quasi – Konsumenta, w sytuacjach nadzwyczajnych, takich jak m.in. epidemia, powódź, strajk, wojna działania zbrojne, stan klęski żywiołowej, stan wojenny, stan nadzwyczajny itp., na czas trwania przyczyny zawieszenia. Po ustaniu przyczyny zawieszenia, Sprzedawca poinformuje Klientów o możliwości skorzystania z prawa zwrotu. W przypadku wstrzymania przyjmowania zwrotów towarów przez Sprzedawcę termin na zwrot towaru, o którym mowa w ust. 10.1. powyżej ulega wydłużeniu o okres zawieszenia przyjmowania zwrotów. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe po stronie Klienta na skutek braku możliwości zwrotu towaru w okresie zawieszenia przyjmowania zwrotu towaru, a w szczególności kosztów poniesionych przez Klienta w związku z wysłaniem towaru do Sprzedawcy w czasie zawieszenia przyjmowania zwrotów.

 1. REKLAMACJE

11.1     ZASADY OGÓLNE

11.1.1 Sprzedawca nie udziela gwarancji na sprzedawane przez siebie Towary. Gwarancji mogą w danym przypadku udzielić producenci Towarów lub ich autoryzowani przedstawiciele na terenie Polski. W związku z powyższym uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi na karcie gwarancyjnej lub w reklamie oraz we wskazanej przez gwaranta sieci serwisowej.

11.1.2 Udzielenie gwarancji nie pozbawia Klienta prawa do dochodzenia wobec WIMARPLUS.PL roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub roszczeń z tytułu niezgodności Towaru z umową.

11.1.3 W celu uproszczenia i przyspieszenia procedury reklamacji WIMARPLUS.PL. sugeruje korzystanie ze specjalnego formularza reklamacji dostępnego na stronie Sklepu internetowego w zakładce „Reklamacje i zwroty”. Sprzedawca na własny koszt odbiera od Klienta wadliwy Towar lub Treść cyfrową zapisaną na nośniku materialnym. O terminie i sposobie odbioru Klient zostanie każdorazowo poinformowany przez Sprzedawcę.

11.1.4 Niezależnie od możliwości, o której mowa w ust. 11.1.3 OWS, reklamacje z tytułu rękojmi lub z tytułu niezgodności Towaru lub Treści cyfrowej z umową można składać w dowolny sposób zapewniający dojście do WIMARPLUS.PL, oświadczenia woli Klienta dotyczącego reklamacji, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres zamowienia@wimarplus.pl lub w formie pisemnej na adres: WIMARPLUS.PL , Dział reklamacji, MOKRZESZÓW 33A, 58-160 ŚWIEBODZICE.  Na powyższy adres nie należy przesyłać Towarów lub Treści cyfrowych zapisanych na nośniku materialnym, będących przedmiotem reklamacji. W przypadku złożenia reklamacji w sposób inny niż opisany w ust. 11.1.3, chcąc skorzystać z uprawnień przysługujących Przedsiębiorcom quasi-Konsumentom w ramach niezgodności Towaru z umową lub niezgodności Treści  cyfrowej z umową, osoba, która dokonała zakupu w charakterze Przedsiębiorcy quasi-Konsumenta powinna na etapie składania reklamacji poinformować o tym fakcie Sprzedającego.

11.1.5 W przypadku, o którym mowa w ust. 11.1.4 OWS, przedmiot Umowy będący przedmiotem reklamacji wraz z wydrukiem zgłoszenia reklamacyjnego należy wysłać na adres: WIMARPLUS.PL Magazyn Działu Reklamacji P.P.H.U WIMAR EKSPORT IMPORT MARIAN WIATR MOKRZESZÓW 33A 58-160 ŚWIEBODZICE. 

11.1.6 Klient powinien wykazać fakt dokonania zakupu od WIMARPLUS.PL. reklamowanego Towaru lub Treści cyfrowej.

11.1.7 Sprzedawca ustosunkuje się do otrzymanego od Państwa żądania z tytułu rękojmi za wady, niezgodności Towaru z umową lub niezgodności Treści cyfrowej z umową i poinformuje Państwa o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, jeśli podali Państwo w tym celu adres e-mail.

11.2      RĘKOJMIA ZA WADY TOWARU

11.2.1 Przedsiębiorcy przysługują roszczenia z tytułu rękojmi na zasadach określonych w przepisach art. 556 i następne ustawy z dnia 23.04.1964 r. – Kodeks cywilny. 

11.2.2 W przypadku Umów sprzedaży zawartych do dnia 31.12.2022 r. Konsumentom i Przedsiębiorcom Quasi – konsumentom przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi na zasadach określonych w przepisach art. 556 i następne ustawy z dnia 23.04.1964 r. – Kodeks cywilny. 

11.3     ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU NIEZGODNOŚCI TOWARU Z UMOWĄ

11.3.1 W przypadku Umów sprzedaży, w tym Umów sprzedaży Towarów z elementem cyfrowym, zawartych od dnia 01.01.2023 r., Konsumentom i Przedsiębiorcom quasi – Konsumentom przysługują uprawnienia z tytułu niezgodności towaru z umową określone w rozdziale 5a ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta.

11.3.2 Szczegółowe informacje dotyczące przewidzianej przez prawo odpowiedzialności Sprzedawcy za zgodność świadczenia z Umową są dostępne na stronie Sklepu internetowego w zakładce Reklamacje i zwroty.

11.4      ODPOWIEDZIALNOSĆ ZA ZGODNOŚĆ TREŚCI CYFROWEJ Z UMOWĄ

11.4.1 W przypadku Umów o dostarczenie Treści cyfrowej, Konsumentom i Przedsiębiorcom quasi – Konsumentom przysługują uprawnienia z określone w rozdziale 5b ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta.

11.4.2 W przypadku Umów o dostarczenie Treści cyfrowej zawartych przed dniem 01.01.2023 r., Konsumentom i Przedsiębiorcom quasi – Konsumentom przysługują uprawnienia z określone w rozdziale 5b ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta jeśli dostarczenie Treści cyfrowej nastąpiło po dniu 31.12.2022 r.  

11.4.3 Szczegółowe informacje dotyczące przewidzianej przez prawo odpowiedzialności Sprzedawcy za zgodność świadczenia z Umową są dostępne na stronie Sklepu internetowego w zakładce Reklamacje i zwroty.

 1. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA SPORÓW  

12.1 Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w szczególności konsument może skorzystać z:

12.2       stałego polubownego sądu konsumenckiego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej,  

12.3         postępowania mediacyjnego prowadzonego przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej,  

12.4  bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich),

12.5 platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR) dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr. 

12.6 Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:  

 1. http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;2.  http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.phporaz 
 2. http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

13.1 Adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas zakładania Konta w Sklepie internetowym jest adresem, na który Sprzedawca będzie wysyłał Klientowi faktury, faktury korygujące oraz duplikaty

 1. dokumentów, informacje o zobowiązaniach Klienta z tytułu zakupu towarów i usług od Sprzedawcy oraz wezwania do zapłaty.  

13.2 Klient może zmienić adres poczty elektronicznej w celu otrzymywania drogą elektroniczną faktur, faktur korygujących oraz duplikatów ww. dokumentów w ustawieniach Konta.  

13.3 Jeżeli Klient wskaże dane osoby trzeciej jako dane osoby uprawnionej do odbioru towaru, Klient oświadcza, że zobowiązuje się do przekazania klauzuli informacyjnej WIMARPLUS.PL. osobie trzeciej, wskazanej przez Klienta jako osoba wyznaczona do odbioru towaru. Klauzula informacyjna stanowi Załącznik nr 1 do OWS.   

13.4 W przypadku Przedsiębiorców, spory wynikłe w związku z zawarciem Umowy będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy. Postanowienie, o którym mowa powyżej nie dotyczy Przedsiębiorców quasi - Konsumentów.

13.5 OWS dotyczy wyłącznie czynności prawnych dokonany po dniu jego wejścia w życie. Opublikowanie przez Sprzedawcę nowej wersji OWS nie wpływa na treść czynności prawnych dokonanych przez WIMARPLUS.PL. z Klientem za pośrednictwem Sklepu internetowego do dnia wejścia w życie nowych OWS.

13.6     OWS obowiązuje od dnia 01.01.2020 r. 

Załącznik nr 1 – Klauzula informacyjna dla osób wyznaczonych do odbioru towaru

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest WIMARPLUS.PL. z siedzibą MOKRZESZÓW 33A, 58-160 ŚWIEBODZICE

Kontakt z administratorem możliwy jest listownie, pocztą e-mail na adres zamowienia@wimarplus.pl.

 1. Administrator pozyskał Twoje dane osobowe od nadawcy przesyłki, który wskazał je jako dane osoby uprawnionej do odbioru towaru.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Pana Marcina Wiatr, z którym kontakt możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail: zamowienia@wimarplus.pl.
 3. WIMARPLUS.PL. przetwarza Twoje dane osobowe takie jak imię, nazwisko oraz adres dostawy towaru.
 4. Twoje dane osobowe są przetwarzane w następujących celu:
  1. umożliwienia dostawy towaru – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – przez czas niezbędny do realizacji zamówienia, a następnie przez okres nie dłuższy niż okres przedawnienia ewentualnych roszczeń z tytułu świadczenia przez nas usług, wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
  2. realizacji przez nas obowiązków podatkowych, prawnych oraz rozliczeniowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przez okres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
  3. Administrator może przekazać Twoje dane osobowe m.in. następującym kategoriom odbiorców:

podmiotom świadczącym usługi: przewozowe (kurierom), pocztowe, podmiotom świadczącym na rzecz WIMARPLUS.PL usługi informatyczne, podatkowe, prawne, audytowe i rozliczeniowe.

 1. Masz prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 2. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).